به شب و پنجره بسپار که بر می‌گردیم عشق را زنده نگهدار که بر می‌گردیم...